Ma SPA in โรงแรม อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ

มาสปา เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การหลีกหนีจากความวุ่นวาย การเดินทางอันยาวนาน เข้าสู่สมดุลระหว่างกายและใจ หลับตาลงแล้วปล่อยให้นักบำบัดผู้เชี่ยวชาญพาคุณล่องลอยสู่ประสบการณ์สปาที่ไม่อาจลืม
เวลาให้บริการ 14.00 – 23.00 น.

Opening hours

From 14.00 AM – 23.00 PM, every day
For an appointment , please call +66 (0) 23159379 or E-mail to maspa@amaranthhotel.com

สปา โปรโมชั่น

World Class Accommodations for the World Class Traveler.®